January 23, 2021

Bashkimi Evropian aprovon strategjinë e parë për barazi për LGBTI+