December 10, 2023

Organizatat për të drejtat e njeriut shprehin vërejtje për situatën e pasqyruar në Progres Raportin e KE