July 12, 2024

Organizatat për të drejtat e njeriut shprehin vërejtje për situatën e pasqyruar në Progres Raportin e KE