October 2, 2023

Një krahasim ekstrem për dhunën, për të dalluar fajtorin nga viktima