April 16, 2021

Diskriminimi i dyfishtë, foto dhe histori nga komuniteti rom dhe LGBTI