April 16, 2021

Diskriminimi i dyfishtë: histori të komunitetit rom dhe LGBTI+