April 16, 2021

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi: Bashkia Tiranë diskriminon ricikluesit rom dhe egjiptianë