March 21, 2023

Bashkimi Evropian aprovon strategjinë e parë për barazi për LGBTI+